عروسک ها چگونه جان می گیرند؟

خیلی از ما خاطرات عروسکی زیادی داریم. خاطرات از عروسک هایی که بر قاب تلویزیون نقش می بستند تا سرگرم مان کنند و از این رهگذر، چیزهایی نیز به ما…